Utama Bilik (04) Rahiqum Makhtum Dakwah Rasulullah SAW di Bukit Safa

Dakwah Rasulullah SAW di Bukit Safa

6236
0
Iklan

Sejak dari awal lagi di Mekah baginda SAW mengulang-ulang risalah yang sama, dari baginda berseorangan – berjemaah dan sehingga Allah SWT telah menghadiahkan Madinah kepada Rasulallah SAW , risalah / content dakwah baginda SAW adalah Tauhid.

Abu Sufyan RA dalam hadis tersebut telah didakwah oleh Rasulallah SAW dari tahun pertama baginda mendakwah sehinggalah tahun ke dua puluh dakwah baginda SAW, barulah Abu Sufyan (Sakhr) bin Harb bin Umayyah bin Abd Shams bin Abd Manaf memeluk Islam.

 

Siapakah Abu Sufyan ini sehingga beliau dipanggil oleh Raja Rom, yakni pemerintah tertinggi kerajaan Rom, sewaktu beliau di panggil Abu Sufyan adalah ketua bangsa Arab di Mekah.. yakni pada tahun 7H

Abu Sufyan adalah dari Kabilah Qurays Bani Umayyah yang mana di zaman Jahiliyyah mereka adalah pesaing dan musuh utama Bani Hasyim dari segi mahu menguasai kepimpinan dan perdagangan bangsa Quraish.

Umayyah bin Abd Shams memang telah mempunyai hubungan perdagangan yang akrab dengan peniaga Rom, sebelum Rasulallah SAW menerima risalah, Abu Sufyan adalah antara rakan baginda SAW di Mekah.

Semasa semua bangsa Quraish di panggil oleh Rasulallah SAW di bukit Safa, antara yang hadir wakil dari Bani Umayyah adalah Abu Sufyan sendiri.

Mesej Rasulallah SAW dari awal risalah adalah Tiada Ilah selain Allah.

Rasulallah SAW telah dicukupkan dengan akhlak yang terpuji dan peribadi yang baik di kalangan bangsa Arab terutamanya bangsa Quraish. Sepatutnyalah jika dengan akhlaknya bangsa Quraish akan menerima dengan senang apa yang didakwahkan oleh baginda SAW. Tetapi telah berlalu bangsa bangsa yang lalu apabila diseru akan dakwah kepada Allah yang Satu dan tiadalah tuhan selainNya biarpun sesempurna mana penyampainya, akan mendapat pertentangan,

 

Kenapa ? Susah sangatkan pengakuan ini ?Habiskah duit dengan mengaku dan menurut sahaja apa yang disebut..? Hilangkah kuasa dengan mempersaksikan tauhid ?

Allah swt telah memberikan hidayah kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki, di kalangan bani Umayyah di awal dakwah Rasulallah SAW ada yang memeluk İslam dan berhijrah ke Habsyah, antaranya anak Abu Sufyan sendiri yakni Ramlah binti Abu Sufyan RA.

 

Apakah yang menghalang dari Bani Quraish untuk mengucapkan syahadatain .. ?

Syirik? Bisnes? Pengaruh? Kabilah? Adat? Benar, semua itu di simpulkan dengan satu perkataan ‘kepentingan’ atau ‘priority’. Mana yang menjadi priority kita itulah yang di dahulukan.

Suara Tauhid di Bukit Safa

Wahai keluarga terdekat.
Marilah duduk hampir mendekat
Ku khabarkan satu maklumat
ianya tepat lagi bermanfaat

Sembah Dia yang Maha Hebat
Bukan Hubal, Latta, Uzza atau Manat
Mintalah dariNya segala hajat
minta apa sahaja kebaikan dunia akhirat

Wahai rakan rakan dan sahabat
Allah yang Satu tidak berhajat
Bahkan kita faqir tiada qudrat

Wahai İnsan dan Jinniyyat
Dengarlah suara tauhid dari Muhammad (selawat)
Seruan ummat untuk hidayat

Wahai keluarga kerabat terdekat
Allah yang Ahad tidak bersyarikat
Allah yang Ahad dialah As Somaad
Bukit Safa suaramu sampai keramat
tenggelamlah segala syirik dan khurafat.

Ucaplah syahadah Rasulku jamin shafaat
Dakwah ini terbantut dengan celaan Abu Lahab.

“Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa, Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, Telah menceritakan kepada kami Al A’masy, Telah menceritakan kepada kami Amru bin Murrah, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, radliallahu ‘anhuma, ia berkata;

Ketika turunnya ayat: “”WA ANDZIR ‘ASYIIRATAKAL AQRABIIN WA RAHBATHAKA MINHUMUL MUKHLASHIIN.”” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar hingga naik ke atas bukit Shafa dan menyerukan: “”Wahai sekalian manusia.””

Orang-orang Quraisy pun bertanya, “”Siapakah orang ini?”” akhirnya mereka pun berkumpul kepada beliau. Beliau bersabda: “”Bagaimana pendapat kalian, jika aku mengabarkan bahwa di balik bukit ada pasukan berkuda akan segera keluar (menerkam), apakah kalian akan membenarkanku?””

Mereka menjawab, “”Ya, kami belum pernah mendengar bahwa kamu berdusta.”” Beliau kemudian bersabda: “”Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian bahwa di hadapanku ada adzab yang sangat pedih.””

Maka Abu Lahab pun berkata, “”Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah hanya lantaran ini kamu mengumpulkan kami?”” Setelah itu, ia langsung beranjak, dan turunlah firman Allah, “”TABBAT YADAA ABIY LAHABIW WATAB.”” Hari itu, Al A’masy membacanya: “”WA QAD TABBAT (sungguh, ia memang telah celaka).”””

Betapa hebatnya Rasulallah SAW menyampaikan agama.. inilah kehebatan Muhammad SAW.

Mengikut Ahli Sirah Dakwah di Bukit Safa ini terjadi pada tahun ke 2 kenabian, manakala İslamnya Hamzah dan Umar pada tahun ke 3 atau ke 4.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Hushain bin Numair, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, radliallahu ‘anhuma dia berkata;

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam keluar menemui kami lalu beliau bersabda:

“Telah ditampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat seorang Nabi lewat bersama satu orang, seorang Nabi bersama dua orang saja, seorang Nabi bersama sekelompok orang dan seorang Nabi tanpa seorang pun bersamanya.

Lalu tiba-tiba ditampakkan kepadaku kumpulan manusia yang banyak memenuhi ufuk, aku berharap mereka adalah ummatku, namun dikatakan padaku; ‘Ini adalah Musa dan kaumnya, lalu di katakanya pula kepadaku; “”Tapi lihatlah di ujung sebelah sana.

Ternyata aku melihat ada sekumpulan orang yang sangat banyak, kemudian dikatakan lagi padaku; ‘Lihat juga yang sebelah sana.’

Ternyata aku juga melihat ada sekumpulan orang yang sangat banyak lagi, lalu dikatakan padaku; ‘Ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada tujuh puluh ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab.””

Setelah itu orang-orang bubar dan belum sempat ada penjelasan kepada mereka, sehingga para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam saling membicarakan hal itu, mereka berkata; ”

“Adapun kita dilahirkan dalam kesyirikan akan tetapi kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mungkin mereka adalah para anak cucu kita.”” Lantas peristiwa tersebut sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: “”Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertathayur (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal), tidak pernah meminta untuk diruqyah dan tidak mau menggunakan Kay (pengobatan dengan besi panas), dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakkal.””

Lalu Ukasyah bin Mihshan berdiri dan berkata; “”Apakah aku termasuk di antara mereka, wahai Rasulullah?”” Beliau menjawab: “Ya.” Kemudian yang lainnya berdiri lalu bertanya; “Apakah aku juga termasuk di antara mereka?”

Beliau menjawab: “Ukasyah telah mendahuluimu dalam hal ini.”

 

Komen dan Soalan