Utama Bilik (04) Rahiqum Makhtum Sirah Nabawiyyah – Peristiwa Ke-10 Hijrah – Ashabussuffah

Sirah Nabawiyyah – Peristiwa Ke-10 Hijrah – Ashabussuffah

1065
0
Iklan

Tahun Ke-10 Hijrah

Siapakah sahabat yang masuk Islam pada tahun ke-10H ?

Walaupun para sahabat ini masuk Islam pada tahun ke-10H dan tidak menyertai sebarang ekspedisi jihad bersama Rasulullah SAW mereka adalah para sahabat yang mana kemuliaan mereka berbanding generasi selepas mereka pada tabaqat yang berbeza.

Imam Ahmad rah. menyusun kitab Musnad beliau berdasarkan tabaqat para sahabat, meletakkan sahabat-sahabat di kota paling jauh dengan Madinah sebagai yang paling akhir.

Ady bin Hatim antaranya. Saya pernah ceritakan tentang beliau seorang pemuka kabilah dan beragama Nasrani. Di dalam Sahih Al-Bukhari ada lebih dari 2 hadis beliau.

Sahabat sahabat di muliakan kerana sifat sami’na wa ato’na. Sifat yang berlawanan dengan Bani Israil. Ujian ketaatan ini hingga di saat-saat akhir hayat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW membentuk satu jemaah ke sempadan Sham yang di ketuai oleh Usamah bin Zaid yang mana makmumnya adalah di kalangan ahli Badar dan ahli Uhud. Usamah yang berkulit gelap dan masih muda.

Telah menceritakan kepada kami Abu Amir telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Hasan Al Jari telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Sa’id ia berkata, Aku mendengar Imarah bin Haritsah menceritakan dari Amru bin Yatsribi Adl Dlamri Ia berkata, “Aku mendapatkan Rasulullah SAW sedang berkhutbah di Mina, beliau bersabda: Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya.” Aku lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mendapatkan sekawanan kambing milik keponakanku, lalu aku mengambil seekor kambing muda dan aku sembelih, apakah aku berdosa?” Beliau menjawab: “Jika kamu mendapatkan kambing yang gemuk sedang kamu membawa pisau dan kayu bakar (untuk masak), maka janganlah engkau sentuh kambing itu.” Dan ini adalah akhir musnad orang-orang Bashrah radliallahu ‘anhum.” (HR. Ahmad: 20171) – http://hadits.in/ahmad/20171

Ini hadis terakhir dalam Musnad Penduduk Basrah dalam Musnad Ahmad dan dicatatkan oleh penulis Rahimahullah pada tahun 10H wufudnya Bani Hanifah yang mana bersama mereka Musailamah Al Kadzzab.

Al İmam Al Bukhari rah telah meriwayatkan kisah ini dalam sahihnya:

“Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman, telah mengkhabarkan kepada kami Syu’aib, dari Abdullah bin Abu Husain, telah bercerita kepada kami Nafi’ bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma berkata; “”Musailamah Al Kadzaab (Si Pendusta) mengunjungi (Madinah) pada zaman Rasulullah SAW hidup dan dia berkata; “”Seandainya Muhammad menyerahkan urusan ini (maksudnya kekuasaan) kepada ku sepeninggalnya maka aku akan mengikutinya””. Lalu dia mendakwahkan hal ini kepada orang banyak dari kaumnya. Kemudian Rasulullah SAW berserta Tsabir bin Qais bin Syammas menemuinya sementara di tangan Rasulullah SAW ada selembar daun, lalu beliau berhadapan dengan Musailamah dan teman-temannya seraya berkata: “”Seandainya kamu meminta selembar pelepah kurma ini, aku pasti tidak akan memberinya kepada mu dan sekali-kali urusan Allah tidak akan diserahkan kepada mu. Dan jika kamu berpaling (menolak kebenaran) pasti Allah akan membinasakan mu. Sungguh aku melihat kamu sebagaimana aku melihatnya dalam mimpi ku tentang kamu””. Kemudian Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, mengkhabarkan kepada ku bahawa Rasulullah SAW bersabda: “”Ketika aku sedang tidur aku melihat di tangan ku ada dua gelang terbuat dari emas dan kebagusan barang tersebut menggiurkan aku lalu aku diberi wahyu dalam tidur ku, agar aku meniupnya. Aku pun meniupnya hingga keduanya terbang (lenyap). Maka aku mentakwilkan mimpi aku itu sebagai dua orang pendusta (yang mengaku sebagai nabi) yang akan timbul sepeninggalan ku. Yang pertama adalah Al ‘Ansiy dan yang lainnya adalah Musailamah Al Kadzab, seorang penduduk Yamamah””. “

Dan perihal Bani Hanifah juga diriwayatkan Al Bukhari dalam sahihnya:

“Telah menceritakan kepada kami Ash Shalt bin Muhammad, dia berkata; Aku mendengar Mahdi bin Maimun berkata; aku mendengar Abu Raja’ Al Atharidi berkata; dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing kemudian kami perahkan susu untuknya. Lalu kami tawaf dengannya. Apabila datang bulan Rejab, kami mengatakan; tidak ada peperangan. Maka kami tidak membiarkan tombak mahu pun panah yang tajam kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengagungan terhadap bulan Rejab. Dan aku mendengar Abu Raja berkata; pada hari Nabi SAW diutus, aku pada waktu itu sebagai seorang anak penggembala unta milik keluarga ku. Tatkala kami mendengar Nabi SAW berdakwah, kami lari ke neraka, yaitu ke Musailamah Al Kadzaab.”

Berkenaan dengan wufud Bani Hanifah antara kabilah yang akhir berjumpa atau menghantar utusan ke Madinah untuk bertemu Rasulullah SAW. Ia berlaku sebelum Haji Wada’.

Bani Hanifah adalah penduduk Yamamah, yang terdiri daripada penternak atau penggembala unta. Yang dimaksudkan adalah penggembala unta besar- besaran ratusan malah ribuan ekor unta.

Bani Hanifah sejak zaman berzaman adalah pembekal makanan baik haiwan ternak, sayuran mahupun buah-buahan kerana Tanah di Yamamah subur dan sesuai untuk penternakan dan pertanian.

Maka kehidupan mereka agak mudah dan mewah. Oleh kerana itu mereka menolak dakwah Rasulullah SAW semenjak dari awal lagi. Bahasa mudahnya mereka berkata ‘kehidupan dah senang tanpa agama İslam, buat apa nak susah-susahkan diri.”

Musailamah Al Kadzaab adalah tokoh kabilah mereka kerana karakter dan keramahannya disenangi oleh penduduk Yamamah. Sehingga tahun ke-10 setelah ramai penduduk Jazirah Arab masuk Islam baru lah mereka datang ke Madinah, dengan niat untuk berunding.

Dengan harta dan kesenangan yang mereka ada, mereka menawarkan untuk menjadi pemimpin orang İslam, selepas Rasulullah SAW.

Mengapa Musailamah berani ‘offer’ begitu? Dengan keadaan Madinah dari segi fizikal dan ekonominya belum cukup kukuh, mereka berfikir dengan kesenangan mereka, umat Islam akan dapat manfaat dari harta-harta mereka. Menariknya penduduk Yamamah asalnya adalah dari Bani Kinanah, yang dari Kinanah ini lahirnya kabilah Quraish.

Jika dalam peta moden kawasan penduduk Bani Hanifah yang menyokong Musailamah adalah di bandar Al Kharj.

Pada tahun ke 10 Hijriyyah Rasulullah SAW berumur 62 tahun. Pada tahun inilah wafatnya İbrahim bin Rasulullah SAW. Anak baginda daripada Sariyah bernama Mariyah berbangsa Qibti yang dihadiahkan Raja Muqawqis pada tahun ke-7 selepas perjanjian Hudaibiyah dan pada yang sama telah terjadi gerhana matahari.

Bersama Baginda SAW daripada anaknya hanya Fatimah R.A, yang lain telah pergi menemui Allah Rabb Al Jalil.

Cucu Baginda Al-Hassan, Al-Husain, Ummu Kalsum dan Zainab serta Umaimah (anak Zainab binti Rasulullah SAW) tinggal di rumah Fatimah R.A

Di kala ini di kalangan Ashabusuffah telah melebihi 70 orang, kerana ramainya yang datang ke Madinah menerima Islam lalu memfokuskan diri untuk bersama sama dengan Rasulullah SAW. Dengan kedatangan ramainya utusan-utusan yang wufud di Madinah tahun 10H adalah tahun penuh dengan ‘daurah’ atau kelas insentif tentang İslam dan yang paling masyhur adalah ‘daurah’ Kabilah Abdul Qais.

 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Ghundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Abu Jamrah berkata aku pernah menjadi penterjemah antara Ibnu ‘Abbas, dan orang-orang, katanya; bahawasanya telah datang rombongan utusan Abdul Qais menemui Nabi SAW lalu Nabi SAW berkata: “”Utusan siapakah ini atau kaum manakah ini?”” Utusan itu menjawab: “”Rabi’ah””. Lalu Nabi SAW berkata: “”Selamat datang kaum atau para utusan dengan sukarela dan tanpa menyesal””. Para utusan berkata: “”Wahai Rasulullah kami datang dari perjalanan yang jauh sementara di antara kampung kami dan engkau ada kampung kaum kafir (suku) Mudlor, dan kami tidak sanggup untuk mendatangi engkau kecuali di bulan suci. Ajarkanlah kami dengan satu perintah yang jelas, yang dapat kami amalkan dan kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami dan dengan begitu kami dapat masuk syurga.”” Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang minuman. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka dengan empat hal dan melarang dari empat hal, memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya, beliau berkata: “”Tahukah kalian apa erti beriman kepada Allah satu-satunya?”” Mereka menjawab: “”Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.”” Nabi SAW menjelaskan: “”Penyaksian tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang””. Dan Nabi SAW melarang mereka dari empat perkara, iaitu dari meminum dari al hantam, ad Dubbaa` dan al Muzaffaat. Syu’bah menerangkan; terkadang beliau menyebutkan an naqir dan terkadang muqoyyir (bukan naqir). Kemudian Nabi SAW bersabda: “”jagalah semuanya dan beritahukanlah kepada orang-orang di kampung kalian””. “

Kisah kedatangan kabilah Abdul Qais ini diterangkan dengan terperinci oleh ahli Sirah selama 20 hari di Madinah.

Ashab As Suffah adalah mereka yang tinggal di dalam satu bahagian yang agak tinggi berdekatan dengan mimbar Rasulullah SAW dalam Masjid Nabawi. Mereka datang ke Madinah dan mendedikasikan diri untuk mempelajari Islam secara langsung dari Rasulullah SAW. Mereka tinggal di dalam Masjid Nabawi dan keperluan (makan dan minum) mereka didapati dari hasil zakat dan hadiah ahli qariyah Masjid Nabawi.

Antara Ashabussuffah adalah Abu Hurairah r.a , Abu Zar r.a dan beberapa orang lagi. Ulama- ulama ada menyenaraikan nama mereka di antara 100-300 nama dapat disenaraikan yang dikatakan Ashabussuffah.

Di zaman Umar r.a kebanyakan Ashabussuffah ini dilantik memegang jawatan penting seperti penjaga perbendaharaan dan wakil khalifah termasuk Abu Hurairah yang di hantar ke Bahrain.

Kisah Ashabussuffah dari riwayat Al-Bukhari:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim, seperti sepenggal hadits ini; telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin Dzar, telah menceritakan kepada kami Mujahid, bahawa Abu Hurairah, pernah mengatakan; “”Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, aku pernah menempelkan lambungku di atas tanah kerana rasa lapar, aku juga pernah mengikatkan beberapa batu diperutku kerana rasa lapar. Pada suatu hari aku pernah duduk di jalan yang biasa para sahabat lewati, kemudian lewatlah Abu Bakar, lalu aku bertanya kepadanya tentang ayat dari kitabullah, dan aku tidaklah menanyakannya kecuali hanya agar ia menjamuku namun ia tidak melakukannya. Setelah itu lewatlah Umar, kemudian aku bertanya kepadanya tentang suatu ayat di kitabullah, tidaklah aku bertanya kepadanya kecuali hanya agar ia menjamuku namun ia tidak melakukannya. Setelah itu lewatlah Abul Qasim shallallahu ‘alaihi wasallam, ketika melihatku beliau tersenyum dan mengetahui apa yang tergambar dari wajah dan hatiku, beliau lalu bersabda: ‘Wahai Abu Hurairah? ‘ Aku menjawab; ‘Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Ikutlah.’ Lalu aku mengikuti beliau, aku lalu minta izin untuk masuk dan beliau mengizinkanku, ternyata aku mendapatkan susu di dalam mangkok, beliau bersabda: ‘Dari mana kalian mendapatkan susu ini? ‘ Orang-orang rumah menjawab; ‘Fulan atau fulanah menghadiahkannya kepada anda.’ Beliau bersabda: ‘Wahai Abu Hurairah! ‘ Aku menjawab; ‘Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Temuilah ahli suffah (para sahabat yang tinggal di pelataran masjid) dan ajaklah mereka ke mari.’ Abu Hurairah berkata; ‘Ahli Suffah adalah para tamu kaum muslimin, mereka tidak tinggal bersama keluarga dan tidak memiliki harta, jika Nabi mendapatkan hasil dari sedekah, maka beliau tidak akan memakannya dan akan mengirimnya kepada ahli suffah, dan apabila beliau diberi hadiah, maka mereka akan mendapatkan bagian dan kadang beliau mengirim sebagiannya untuk mereka.’ Lalu aku berkata; ‘Hal itu membuatku sedih, lalu aku berkata (dalam hati); ‘Apa perlunya ahli suffah dengan susu tersebut, kerana akulah yang berhak daripada mereka, aku berharap dapat minum seteguk susu sekadar bisa bertahan dari sisa waktuku, apabila ada kaum yang datang maka akulah yang menyuguhi mereka, (kataku selanjutnya). Apalah ertinya susu yang tersisa jika bukan untuk suatu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu aku pergi dan mengundang mereka, mereka akhirnya datang dan meminta izin, beliau kemudian mengizinkan, sehingga mereka pun mengambil posisi tempat duduk mereka masing-masing, beliau bersabda: ‘Hai Abu Hurairah.’ Aku menjawab; ‘Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Ambil dan berikanlah kepada mereka.’ Aku pun mengambil mangkok tersebut dan memberikannya kepada seorang laki-laki, maka laki-laki itu meminumnya hingga kenyang, setelah itu ia mengembalikannya kepadaku, kemudian aku berikan kepada yang lain, dan ia pun minum hingga kenyang kemudian ia mengembalikan mangkok tersebut kepadaku hingga aku kembalikan mangkok itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga mereka semua sudah merasa kenyang. Beliau kemudian mengambil mangkok itu dan menaruhnya di tangan, lalu beliau melihatku sembari tersenyum, beliau bersabda: ‘Wahai Abu Hurairah! ‘ Aku menjawab; ‘Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Sekarang tinggal aku dan kamu.’ Aku menjawab; ‘Benar wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Duduk dan minumlah.’ Lalu aku duduk dan meminumnya, beliau bersabda kepadaku; ‘Minumlah.’ Lalu aku minum lagi dan beliau terus menyuruhku untuk minum, hingga aku berkata; ‘Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku sudah tidak sanggup lagi.’ Beliau bersabda: ‘Berikan bejana itu.’ Aku lalu memberikannya kepada beliau, setelah memuji Allah dan menyebut nama-Nya beliau akhirnya meminum sisanya.”””

Ini pula cerita Ashabussuffah ketika dijemput makan di rumah Abu Bakar r.a diriwayatkan Al- Bukhari dalam sahihnya:

“Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma’il, telah bercerita kepada kami Mu’tamir, dari bapaknya, telah bercerita kepada kami Abu ‘Utsman, bahawa Abdurrahman bin Abu Bakr radliallahu ‘anhu, bercerita kepadanya bahawa Ashhabus Suffah adalah orang-orang faqir dan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam suatu kali pernah bersabda: “”Siapa yang memiliki makanan untuk dua orang hendaklah dia mengajak orang yang ketiga, dan siapa yang memiliki makanan untuk empat orang hendaklah dia mengajak orang yang kelima, atau keenam””, atau sebagaimana beliau sabdakan. Abu Bakr pun datang dengan mengajak orang ketiga. Sementara itu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengajak sepuluh orang dan Abu Bakr hanya dengan orang yang ketiga. Dia (‘Abdur Rahman) berkata; “”Ketiga orang itu adalah aku, bapakku dan ibuku””. –Perawi (Abu ‘Utsman) berkata; “”Aku tidak tahu apakah dia (‘Abdur Rahman) menyebutkan; “”Isteriku, dan pembantuku yang bekerja di rumahku dan rumah Abu Bakr.””– Lalu Abu Bakr menikmati makan malamnya di rumah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan tinggal di sana beberapa saat hingga mendirikan shalat ‘Isya’. Lantas ia kembali sampai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menuntaskan makan malamnya. Kemudian Abu Bakr pulang ke rumah setelah agak larut malam sebagaimana yang Allah kehendaki. Isterinya berkata; “”Apa yang menghalangimu dari tamu-tamumu? atau tamumu? (dengan lafadz tunggal) “” (perawi ragu). Abu Bakr menjawab; “”Apakah kamu telah menjamu mereka untuk makan malam?””. Isterinya menjawab; “”Mereka menolaknya sampai kamu datang””. Keluarga Abu Bakr sudah berusaha menjamu mereka namun mereka tetap menolak, hingga mereka sendiri kewalahan untuk mempersilakan. Lalu aku pergi dan bersembunyi. Maka Abu Bakr berkata; “”Wahai Ghuntsar!””. Abu Bakr mencaci dan mencelanya (‘Abdur Rahman) lalu berkata; “”Makanlah””. Lalu Abu Bakar berkata lagi; “”Aku tidak akan memberinya (Abdurrahman) makan selamanya””. Dia berkata; “”Demi Allah, tidaklah kami mengambil satu suap makanan kecuali makanan itu bertambah dari bawah dengan yang lebih banyak dari suapan tersebut hingga mereka kenyang dan makanan itu menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Abu Bakr memperhatikannya dan ternyata makanan itu memang bertambah banyak, lalu dia berkata kepada isterinya; “”Wahai saudara Bani Firas (ada apa gerangan)?””. Isterinya menjawab; “”Tidak tahu. Sungguh kesejukan hatiku sekarang adalah bahawa makanan itu bertambah banyak tiga kali lipat dari sebelumnya. Maka Abu Bakr memakannya lalu berkata; “”Sesungguhnya dari setan””, (maksudnya sumpahnya untuk tidak memberi makan kepada Abdurrahman). Lalu dia kembali memakannya satu suap kemudian membawa mangkuk besar berisi makanan itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sehingga makanan itu ada di hadapan beliau. Di antara kami dan kaum itu (ashhabus suffah) ketika itu ada perjanjian (masalah kepulangannya) sehingga ketika waktu perjanjian telah berakhir, kami berpancar dengan diketuai dua belas orang laki-laki (kelompok), setiap satu orang dari mereka (membawa) sekian banyak anggota yang hanya Allah saja yang tahu jumlah orang yang menyertai pada setiap satu orangnya, selain sang ketua diutus bersama mereka. Dia berkata; “”Mereka makan dari makanan (mangkuk yang dibawa Abu Bakr) itu semuanya”” atau sebagaimana dia katakan. Dan orang lain berkata; “”Lalu kami mengetahui bahawa Abu Bakar adalah orang yang bijak.’ “

Peristiwa dengan Ashabusuffah ini dari segi sejarahnya terjadi di antara tahun 7H hingga 10H.

 

 

Komen dan Soalan