Utama Bilik (35) Berinteraksi dengan Hadith Idraj dan Kesannya terhadap Hukum

Idraj dan Kesannya terhadap Hukum

442
0
Iklan

Idraj dan kesannya terhadap hukum.

1. Pengertian:
Seperti diketahui, idraj ialah suatu tambahan ke dalam hadith yang bukan daripada asalnya.

2. Jenis:
Ia terbahagi kepada dua, tambahan ke dalam sanad dan tambahan ke dalam matan hadith.
Fokus: matan hadith sahaja.

3. Contoh :

Daripada ‘Aisyah رضي الله عنها‎:
Perkara paling awal yang bermula terhadap wahyu Nabi ﷺ adalah mimpi yang baik, dan baginda melihatnya seperti kecerahan waktu siang, kemudian baginda suka bersendiri, baginda bersendiri di Gua Hira’ dan bertahannuth -iaitu beribadat- beberapa malam”
[Al-Bukhari]

Perkataan ‘iaitu beribadat’ adalah idraj ke dalam hadith yang mana, ia merupakan tafsir Al-Zuhri terhadap perkataan ‘tahannuth‘.

4. Punca terjadi:
Perawi seolah menerangkan satu hukum, atau istinbath hukum atau cuba menerangkan lafaz jarang didengari di dalam hadith dan disangkakan sebahagian lafaz hadith.

5. Cara mengetahuinya:
◾️ Dikesan melalui riwayat yang lain.

◾️ Disebut sendiri oleh para Imam yang mengkaji.

◾️Diakui oleh perawi itu sendiri dan terdapat qarinah, mustahil ia boleh berasal daripada Nabi ﷺ.

6. Hukum:
Haram secara ijma’ jika sengaja menjatuhkan adalah perawi dan dibimbangi terjerumus kepada gelaran Al-Kazzab.

7. Pengecualian:
Berkata Al-Suyuti di dalam al-Alfiah beliau:

وكل ذا محرم وقادح # وعندي التفسير قد يتسامح

Jika ia berbentuk tafsir lafaz yang jarang didengari ia diperbolehkan.

Ini kerana perkataan tahannuth juga bermaksud dosa, jadi perawi berniat untuk membezakan antara makna dosa dan ibadah maka ia meletakkannya ke dalam matan.

8. Kesan masalah hukum:
Al-Ghurratu (cahaya wajah) wa al-Tahjil (cahaya tangan dan kaki):

Daripada Abu Hurairah رضي الله عنه daripada Nabi ﷺ:
Umatku akan diseru hari kiamat kelak berdasarkan ghurrah muhajjalin(cahaya wajah, tangan dan kaki) sesiapa yang mampu melebihkan basuhan ‘ghurrah’ (muka) maka buatlah”
[Al-Bukhari dan Muslim]

9. Khilaf melebihkan basuhan tangan dan kaki:

Pendapat yang mengatakan sunat:
Jumhur ulama’

Pendapat yang mengatakan tidak disunatkan:
Imam Malik, Imam Ahmad, Qadhi ‘Iyyadh, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim.

10. Hujjah:
Lihat isytiqaq kedua perkataan ini dahulu:

◾️ Al-Ghurrah:
Tompokan putih pada dahi kuda dan digunakan orang Arab untuk menyatakan tentang kecantikan, kemasyhuran dan kebaikan, dalam hadith: cahaya wajah.

◾️ Al-Tahjil:
Tompokan pada kaki kuda, dalam hadith: cahaya tangan dan kaki.

Kumpulan 1:
Jumhur ulama’ menggunakan zahir hadith.

Kumpulan 2:
10.1. Lafaz ‘sesiapa yang mampu’ berlaku idraj.

10.2. Lafaz anjuran ‘melebihkan basuhan ghurrah’ tidak mungkin berasal daripada Nabi ﷺ kerana ghurrah tidak boleh berlaku pada tangan, jika termasuk kepala lagi ia tidak disebut ghurrah, tetapi ia hanya berlaku pada muka, dan melebihkan basuhan muka tidak mungkin berlaku.

10.3. Ada hadith tidak membenarkan untuk melebihkan basuhan siku dan buku lali, Nabi ﷺ pernah berkata selepas wudhu’:
“Inilah wudhu’, sesiapa melebihinya maka dia telah melampau dan zalim”
[Ibnu Majah, Abu Daud]

10.4. Hadith ini bermaksud hendaklah sentiasa dalam keadaan berwudhu’ setiap salat, kerana lafaz tatawwul (melebihkan) adalah bermaksud mudawamah (sentiasa).

11. Jawab balik:

11.1. Mana ada idraj! riwayat lain ada yang menunjukkan ia marfu’!.
Menurut Imam An-Nawawi , Abu Hurairah bukan pandai-pandai meriwayatkan tetapi dia sendiri melihat Nabi ﷺ buat.

Kaedah:
Tafsir seorang perawi jika tidak berbeza dengan zahir hadith, maka ia diterima!.

11.2. Hadis ini sememangnya dari Nabi ﷺ, kerana:
◾️ Ghurrah:
Bukan muka sahaja, bahkan ubun-ubun kepala, tengkuk dan muka.

◾️ Tahjil:
Lengan, siku dan bisep juga termasuk, buku lali dan betis.

11.3. Melebihkan basuhan buku lali dan siku dilakukan oleh salaf. Ia disokong oleh perbuatan Ibnu Umar juga pernah melakukannya.

Hadith yang digunakan itu bermaksud larangan melebihkan bilangan basuhan wudhu’ iaitu tidak boleh melebihi tiga kali bukan tidak boleh melebihkan basuhan.

11.4. Keduanya ada perbezaan dan tidak sama.

◾️ Mudawamah mengekalkan sesuatu.

◾️ Tatawwul melebihkan sesuatu.
[Rujuk al-Misbah al-Munir]

12. Faedah:

◾️ Melebihkan basuhan muka, tangan dan kaki adalah sunnah.

◾️ Hujjah pengingkaran kumpulan 2 atau pendapat ke-2 adalah rapuh.

◾️ Istinbath memerlukan ketelitian dan kefahaman yang jitu terhadap lafaz nas. Bermakna kuncinya adalah kefahaman bahasa Arab.

◾️ Bab istinbath, adalah tidak digalakkan meriwayatkan hadis dengan makna sahaja, tetapi mesti setiap lafaznya.

◾️ Sebelum mengatakan sesuatu hadith bermasalah, rujuk silang dengan riwayat yang lain, kumpulkan riwayat berkaitan kemudian baru berhukum.

◾️ Selalukan melihat syarah hadith. Kadang-kadang maksud sesuatu hadith itu adalah kerana lain dan bukan seperti difahami zahir.

◾️ Biasakan melihat isytiqaq lafaz jika ingin menolak hujah, kadang-kadang dengan isytiqaq sahaja sudah menerangkan maksud lafaz. Biasakan diri dengan kamus.

◾️ Ironinya, bahasa Nabi ﷺ adalah fasih. Jika terdapat lafaz hadith yang menafikan kefasihan tersebut, maka ia mungkin ada masalah terhadap matan.

[Atsar al-‘Arabiah Fi Istinbath al-Ahkam al-Feqhiah Min al-Sunnah Nabawiyah Dr. Yusuf Khalaf ‘Aisawi]

Para ulama’ usul dan imam-imam mazhab apabila melihat berlaku ta’arudh (pertembungan) di antara dalil-dalil yang menjadi istidlal mereka, maka mereka tidak akan tergesa-gesa melakukan tarjih, bahkan di antara amalan mereka adalah mereka akan melakukan jam’u terdahulu terhadap setiap dalil yang bertembung (ta’arudh). Iaitu dengan mengharmonikan semua dalil tersebut dengan tidak membuang mana-mana dalil bahkan menggunakan kesemua dalil.

Ini berdasarkan kaedah yang mereka pegang:

◾️ Menggunakan dua dalil sekaligus adalah lebih aula daripada membuang salah satunya kerana asal kepada dalil adalah guna bukan buang.

Cara mengharmonikan semua lafaz di dalam dalil tersebut itu yang menjadi khilaf di kalangan mereka. Kadang-kadang mereka akan tasrifkan lafaz ‘amr’ kepada makna sunat atau makruh dan bukan wajib atau haram.
Terkadang mereka akan memasukkan lafaz khas di bawah lafaz am dan pelbagai cara lagi, dan perkara tersebut memerlukan tatabu’ yang teliti.

Di antara kesilapan kita golongan terkemudian adalah begitu cepat ingin mentarjih sesuatu perkara apabila berhadapan dengan khilaf. Sebaiknya kita fikirkan bagaimana ingin jam’u terlebih dahulu.

Sumber Asal:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1324915180868814&id=100000510334451

@ustazdaud
#berinteraksidenganhadis

Komen dan Soalan