Utama Bilik (64) Syamail Muhammadiyyah Hadis 2 : Perwatakan Rasulullah Dalam Syamail Muhammadiyyah

Hadis 2 : Perwatakan Rasulullah Dalam Syamail Muhammadiyyah

328
0
Iklan

Hadis 2

شرح الديارية ألاحديث  الشمدئل احملمدثة          

Syarhu d-Diyariyyah Li’ahadis Asy-Syama’il Al-Muhammadiyyah

-2 حادَثاناا حايْد بْن ماسْعادا ةا الْباصْرِيُّ ، قاالا : حادَثا ناا عابْد الْواهَابِ الثَ قافِيُّ، عانْ حايْدٍ، عانْ أاناسِ بْنِ ما الِكٍ، قاالا: كاانا راسول اّللَِ صالَى اّللَ عالايْهِ واسالَما رابْ عاةً، لايْسا َبِلطَوِيلِ واَلا َبِلْقاصِريِ، حاسانا اْلِسْمِ، واكاانا شاعْره لايْسا بِاعْدٍ واَلا سابْطٍ، أاَسْارا اللَوْنِ، ِإذاا ماشاى ياتاكافَأ .

 

2- Telah bercerita kepada kami Humayd bin Mas`adah Al -Basriy, dia berkata: Telah bercerita kepada kami `Abdu l-Wahhab As-Saqafiy, daripada Humayd, daripada Anas bin Malik, dia berkata: Rasulu Llah ialah orang yang bersaiz sederhana, tidak tinggi dan tidak rendah, tubuh yang baik. Dan rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Warnanya

cerah. Apabila dia berjalan, dia condong ke hadapan.

 

Syarah Adou_Fr:

 

Hadis ini menjelaskan saiz tubuh Nabi seperti hadis sebelumnya. Kemudian disebutkan bahawa Rasulu Llah itu mempunyaï tubuh yang bagus atau badan yang elok. Rambut Nabi disebutkan seperti hadis sebelumnya. Begitu juga warna badan Nabi. Seterusnya dijelaskan cara berjalan Nabi condong sedikit

 

ke hadapan seolah-olah menuruni cerun.

Komen dan Soalan